ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu Üyelik Sözleşmesi; www.jardinerie.com.tr ve Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No:5/1 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Gül Övet Jardinerie Çiçekçilik Şirketi (“Jardinerie”) ile; aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan internet sitesi kullanıcısı üye olan kullanıcı ("Üye") arasında, Üyenin Jardinerie’nin sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

2. SÖZLEŞMENİN AMACI VE KAPSAMI

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, www.jardinerie.com.tr adlı sitede sunulan ürünlerin ve bu ürünlerin satın alınması şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1- Üyeler, www.jardinerie.com.tr sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır. 

Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, internet sitesinde bulunan Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun Jardinerie tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması şarttır. Üye, Üyelik statüsünü Üye Girişi Sayfasından ulaşabileceği "Üyelik İptali" butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.

3.2- Üye, www.jardinerie.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Jardinerie’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.3- Üyenin Hesabım Sayfasına erişmek ve internet sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üyenin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4- Üye, internet sitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, internet sitesinde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Jardinerie’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5- Üye, www.jardinerie.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.6- www.jardinerie.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Jardinerie 'yle hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Jardinerie 'nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7- Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8- İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Jardinerie 'yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Jardinerie 'nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9- www.jardinerie.com.tr internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.jardinerie.com.tr internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

3.10- Jardinerie, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.jardinerie.com.tr internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.11- Jardinerie, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.12- Üye, İnternet sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, Sözleşme'nin hükümlerine, internet Sitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üyenin İnternet sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.13- Jardinerie, Üye ile Üyenin kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

3.14- İnternet sitesi üzerinden, Jardinerie’nin kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. www.jardinerie.com.tr üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında Jardinerie’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, üyelerin kendi sorumluluğundadır. 

3.15- Üye, Jardinerie’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

4.GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

Üye tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak ve hizmet teslimi amacı ile Satıcı ‘ya bildirdiği ve elde edilen tüm bilgileri, her tür veriyi, gizli bilgi şeklinde koruyup ve sözlü, yazılı yahut başka şekilde Jardinerie tarafından 3. kişilere ifşa edilmeyeceğini ve açıklanmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Jardinerie bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde Jardinerie kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Buna ilişkin Üyenin kişisel verileriyle ilgili izlenecek yol www.jardinerie.com.tr internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında ve Aday Müşteri Aydınlatma Metninde yer almaktadır.

Gizlilik yükümlülüğü sözleşmenin devamı süresince ve sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, süresiz olarak yürürlükte olacaktır. Bu gizlilik yükümlülüğüne uyulmaması halinde iş bu sözleşmenin diğer hükümleri ile verilen haklar saklı kalmak kaydıyla, taraflar, bu sebeple uğrayacağı menfi ve müspet tüm zarar ve ziyanını tazmin etmeyi beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KVKK kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Üyeye ait ad, soyadı, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, ev/işyeri/cep telefon numaraları, müşteri işlem bilgisi vb. bilgiler; sipariş almak, Ürün ve hizmetleri sunmak, Ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde siparişler, Ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Üyeye ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Üye ile Jardinerie arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Jardinerie adına yerine getirilmesini sağlamak için Jardinerie iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen sürelerce kaydedilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Üye, bu bağlamda kişisel verilerinin işlenebileceğini kabul etmektedir.

Jardinerie, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üyenin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin     Jardinerie tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Jardinerie söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında Ve Müşteri Aydınlatma Metinlerimizde inceleyebilir ve info@jardinerie.com.tr adresine başvuru formu ile birlikte elektronik posta göndererek haklarınızı kullanabilirsiniz.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Jardinerie” markası ve logosu, “Jardinerie” mobil uygulamasının ve İnternet sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Jardinerie tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Üye, Jardinerie’nin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, İnternet Sitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Jardinerie’nin yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üyenin, üçüncü kişilerin veya Jardinerie’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Jardinerie’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

7. MÜCBİR SEBER

Jardinerie, hukuken mücbir sebep (Pandemi, salgın hastalıklar, savaş, doğal felaket….) sayılan tüm durumlarda, www.jardinerie.com.tr sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde” geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle Jardinerie’den herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. Jardinerie’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek her türlü olaylar ("Mücbir Sebep") Jardinerie’nin işbu Sözleşme ‘den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Jardinerie ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez. Üyeler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

8. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Jardinerie tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Jardinerie, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Üyeler fesihe sebep olacak fiilleri nedeniyle www.jardinerie.com.tr sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

9. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

10. YÜRÜRLÜK

İşbu Üyelik Sözleşmesi, üyenin, üyelik kaydı yapması ile üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelmektedir.  İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında üyelik sözleşmesi akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Jardinerie, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, madde numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek www.jardinerie.com.tr üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Üyelik Sözleşmesine ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.